• fotos
  • Plànols
  • +Informació

CARRER CAL CISÓ 50-58 DE BARCELONA

 

Comercialització de 2 habitatges amb protecció oficial de preu concertat  a Barcelona, carrer Cal Cisó 52.

 

1.- Nom i dades del promotor:

EL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA amb NIF. Q0876006H

Domicili Social i a efectes de notificacions: Avinguda Parc Logístic nº 2-10, Polígon Industrial de la Zona Franca, 08040-Barcelona.

2.- Emplaçament de la promoció:

A Barcelona, carrer Cal Cisó 50-58.

3.-Tipologia de la promoció i Nombre d’habitatges objecte d’adjudicació:

Els 2 habitatges objecte d’adjudicació es troben en una promoció més gran composada per tres escales. Els demés habitatges estan destinats, entre d’altres destinacions,  a reallotjaments urbanístics.

El 2 habitatges tenen places d’aparcament i trasters inclosos. Expedient qualificació definitiva: 08-B-0003-15 segons resolució de 9 de setembre de 2019.

4.- Relació d’habitatges (amb garatge i traster inclòs) en venda, regim de protecció, computable i preu:

Habitatge Esc. 52 3-1 Règim d’ús: Règim Preu Concertat. Sup. Útil int. 68,41 m2 Sup. Computable 73,56 m2 Garatge cotxe 21,01 m2 Nº plaça 78 Traster 4,10 m2  Nº traster 36

Preu:145.100,00€ + IVA

 

Habitatge Esc. 52 6-1 Règim Preu Concertat: Sup. Útil int. 74,46 m2 Sup. Computable 79,27 m2 Garatge cotxe 22,27 m2 Nº plaça 86 Traster 4,10 m2 Nº traster 44

 

Preu: 170.609,00€  + IVA

 

5.- Àmbit geogràfic del qual s’admeten sol·licituds:

Podran optar a l’adjudicació dels habitatges objecte d’aquesta promoció totes aquelles  persones o unitats de convivència empadronades en qualsevol àmbit geogràfic de Catalunya i que estiguin inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona o al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

6.- Tipus de transmissió de l’habitatge:

Propietat a través de la venda. Els habitatges es troben totalment finalitzats.

7.- Condicions i calendari de pagaments:

Les condicions de pagament dels habitatges seran les següents:

  1. a)      Reserva 26.000,00 € + 10% IVA.
  2. b)      Resta (IVA inclòs) a escriptura.

 8.- Criteris de selecció:

A partir de les 10h del matí del següent dia hàbil de la publicació de l’anunci de l’inici d’aquest procediment de venda d’habitatges als Registres de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona i de Catalunya, els interessats podran sol·licitar per correu electrònic (adreça: adjudicacion.calciso@zfbarcelona.es) una visita amb la finalitat de realitzar una entrevista personalitzada amb la promotora, on es donarà la informació necessària per a què els interessats puguin prendre la decisió de compra.

Les visites d’informació es coordinaran en funció de la disponibilitat i, en tot cas, per ordre d’entrada de cada sol·licitud enviada per correu electrònic.

L’interessat haurà d’aportar la documentació següent per tal d’analitzar la viabilitat tant de la compravenda com dels requisits de l’HPO:

–          fotocòpia DNI

–          còpia última declaració de renda

–          La promotora podrà demanar documentació addicional per acabar de comprovar el compliment dels requisits i la solvència econòmica de la persona sol·licitant.

El criteri de selecció dels interessats serà per ordre d’entrada de cada sol.licitut enviada per correu electrònic, una vegada realitzada la visita personalitzada amb l’interessat on s’explicarà el sistema de compra, terminis, etc…, i la promotora tindrà en compte:

  1. Compliment normativa HPO.
  2. Viabilitat econòmica de la compra.

Serà requisit imprescindible que els sol·licitants estiguin inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona o al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

9.- Informació de I’existència o no de préstec protegit:

El promotor no disposa de préstec hipotecari , de forma que els adjudicataris podran sol·licitar-ne en cas que els interessi.

 

Barcelona a , 16 de gener de 2020